Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Pobyt pacjentów w hospicjum jest bezpłatny

BEZPIECZEŃSTWO W HOSPICJUM W DOBIE ZAGROŻENIA ZACHOROWANIEM NA COVID-19

Zmień wielkość czcionki


Nasza placówka realizuje grant pn. BEZPIECZEŃSTWO W HOSPICJUM W DOBIE ZAGROŻENIA ZACHOROWANIEM NA COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników TPCH „Sądeckie Hospicjum” w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  50.650,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu doposażono stanowiska pracy personelu Sądeckiego Hospicjum oraz jego pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz doposażono Sądeckie Hospicjum w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami. 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.